CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

Szkolenia

                                                                                                                 SZKOLENIA

    RODO

 1. Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska (dalej ,,Centrum”).

 1. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Państwa danych osobowych?

Proszę napisać do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska ul. Sobótki 16, 86-005 Białe Błota.

 1. Skąd mamy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je w związku z wypełnianiem przez Państwa Formularza Zgłoszeniowego.

 1. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych przez Centrum Terapeutyczne SPES Barbara Gilewska

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, w celach:

- informacyjnych dotyczących nowych terminów szkoleń MNRI®,

- realizacji poziomów edukacji MNRI®,

- kontroli osób wykorzystujących metodę MNRI®,

- ewentualnego wydania duplikatu w razie zgubienia certyfikatu.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestników szkolenia, jest artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.

 1. Jakie muszą Państwo podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Państwa danych osobowych wyszczególnionych w Formularzu Zgłoszeniowym.

 1. Jakie mają Państwo uprawnienia wobec Instytutu w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, w tym prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Dane osobowe uczestników szkolenia przechowywane i przetwarzane będą do czasu zgłoszenia żądania przez uczestników szkolenia ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także żądania ich przeniesienia, chyba że przepisy obowiązującego prawa pozwalają administratorowi na ich dalsze przetwarzanie.

W przypadku wyrażenia przez uczestników szkolenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, uczestnicy mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jednakże brak możliwości przetwarzania danych osobowych przez administratora wiązać się będzie z brakiem możliwości otrzymywania informacji dotyczących nowych terminów szkoleń MNRI®, realizacji poziomów edukacji MNRI® oraz ewentualnego wydania duplikatu w razie zgubienia certyfikatu.

Uczestnicy szkolenia mają prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 1. W jakich sytuacjach mogą Państwo się sprzeciwić wobec przetwarzania Państwa danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli,
 • Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Proszę pamiętać, że z prawa sprzeciwu mogą Państwo skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 1. Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

Odbiorcą danych osobowych uczestników szkoleń są pracownicy i współadministratorzy oraz Międzynarodowy Instytut               Dr Svetlany Masgutovej sp. z o.o., ul. Leśna 1, 02-840 Warszawa.

 1. Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?

Po ukończeniu edukacji metodą MNRI®, przechowujemy Państwa dane osobowe w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z zasadami zawartymi w kodeksie etycznym,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia procesu edukacji metodą MNRI®.

Przechowujemy Państwa dane osobowe dla celów edukacji metodą MNRI®, przez okres jej trwania lub do momentu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których mogą Państwo wziąć udział – będziemy przetwarzać Państwa dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Instytut zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

 

Terminy Szkoleń 2022

 

    1).         26-27 marca 2022 

                 MNRI® Terapia Neurotaktylna

                 BIAŁE BŁOTA

 

    2)          01-03  kwietnia 2022

                 MNRI® Integracja odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz. I

                 BIAŁE BŁOTA

 

  3)          07-08  maja 2022

                MNRI® Integracja Odruchów. Maksymalizacja Potencjału Mózgu w klasie.

                 BIAŁE BŁOTA

  4).          10-12 czerwca 2022

               MNRI Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych cz.II

                Białe Błota

  5).        24-25 września 2022

              MNRI Terapia Neurotaktylna

              Białe Błota

  6).       08-09  październik 2022

             Terapia Ustno - Twarzowa cz.I

  7).       02-04 grudnia 2022

              Terapia Ustno- Twarzowa cz.II

 

 Nowy cennik, który obowiązuje od 2021 roku:

Nazwa Kursu

Liczba godzin

    Cena PLN

 MNRI® Terapia NeuroTaktylna

         18

     1.259,00

 MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz 1

          27

     1.700,00

 MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych cz 2

          27

     1.700,00

MNRI® Archetypy rozwoju ruchowego

          24

     1.630,00

MNRI® Integracja odruchów ustno – twarzowych, poziom 1

MNRI® Integracja odruchów ustno – twarzowych, poziom 2

          24

 

         24

     1.630,00

 

     1.700,00

MNRI® Repatterning i integracja odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych

          32

      2.084,00

Maksymalizacja Potencjału Mózgu w klasie MNRI® cz 1

          18

      1.259,00

 NEST BANK  36 1870 1045 2078 1027 8472 0001Pozostałą kwotę należy uiścić najpóźniej 3 dni przed terminem szkolenia przelewem na konto:W przypadku rezygnacji ze szkolenia zadatek nie podlega   zwrotowi. Wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesłać potwierdzenie wpłaty zadatku w wysokości 100 zł na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Program szkoleń MNRI prowadzonych przez mgr Barbarę   Gilewską

 Formularz zgłoszeniowy z naszej strony prosimy wyedytować w programie word i przesłać z własnego adresu e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w tytuł maila nazwę szkolenia

 Ze względów logistycznych prosimy o dopilnowanie terminów wysyłania zgłoszeń.

 ! Ważne !  W przypadku zgłaszania jednej osoby na dwie części kursu lub kilka szkoleń prosimy o wysyłanie każdego zgłoszenia w odrębnej wiadomości e-mail.

 Organizator zastrzega sobie możliwość do odwołania szkolenia w przypadku nie zebrania wymaganej liczby uczestników, wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i / lub technicznej,                  które uniemożliwiają przeprowadzenie szkolenia. Informacja o odwołaniu szkolenia lub zmianie jego terminu czy też miejsca zostanie przesłana Uczestnikowi w drodze wiadomości elektronicznej na adres  wskazany przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym niezwłocznie po zaistnieniu takiej sytuacji.

.............................................................................................................................

Ważne informacje na temat recertyfikacji

Recertyfikacja w systemie edukacji w Metodzie dr S. Masgutovej – jest wymaganą formą kształcenia w Programach MNRI®, by lepiej zrozumieć i podnieść jakość swojej pracy z technikami Programów Metody MNRI®. 

Szkolenie przypominające  „Recertyfikacja ma na celu uzupełnienie i utrwalenia wiadomości oraz doskonalenie nabytych już umiejętności rehabilitacyjno-terapeutycznych poznanych technik i Programów MNRI®.

Szkolenie przypominające „Recertyfikacja skierowane jest do:

 1. Każdego, kto zapoznał się z Programami Metody dr S. Masgutovej, uczestniczył w danym kursie oraz nie upłynął mu 3-letni okres od otrzymania zaświadczenia o ukończeniu danego kursu

     i chce powtórzyć kurs/ szkolenie.

 1. Każdego Specjalisty Bazowego w Programach MNRI® w okresach co trzy lata od ukończeniu poziomu „Bazowego Specjalisty MNRI®”.
 2. Wyborem Każdego Specjalisty MNRI® może być jeden nowy 3-dniowy kurs lub szkolenie, albo jeden z już odbytych kursów/szkoleń w przeszłości, który można wybierać jako kurs do „Recertyfikacji”.

Każda osoba (1),(2), która bierze udział w KURSIE-szkoleniu recertyfikacyjnym - otrzymuje dokument identyczny, jakby skończyła pełny kurs/ szkolenie.

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI ZA KURS/ szkolenie

 1. Cena kursu/ szkolenia Recertyfikacja to 60% kwoty bazowej kursu/ szkolenia.

Szczegółowe dane dotyczące formy dokonania wpłaty, jej wysokości zostaną przesłane drogą elektroniczną/e-mail na adres uczestnika wysyłającego formularz zgłoszeniowy.

 1. Cena kursu Recertyfikacja obejmuje: koszt szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie, zorganizowanego przez Polski Międzynarodowy Instytut dr. S. Masgutovej,            z siedzibą w Warszawie.
 2. .Po upływie 3 lat od otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kursu MNRI® obowiązuje 100% płatności za udział w kursie tego samego Programu Metody MNRI® dr S. Masgutovej.
 3. Udział w nowym kursie dla Specjalisty Bazowego w Programach MNRI® dotyczy kwoty 100% płatności.
 4. Zaświadczenie ukończenia/uczestnictwa w kursie, nie zmienia zaświadczeń/certyfikatów Instytutu w USA i wymaga udziału/edukacji w ramach kursów zorganizowanych przez Svetlana Masgutova Educational Institute, LLC USA. By uzyskać zaświadczenie/ certyfikat Instytutu Svetlana Masgutova Educational Institute, LLC USA należy dokonać dodatkowej opłaty wyrównującej opłatę kursu w Svetlana Masgutova Educational Institute, LLC USA.
 5. Nie przewidujemy trybu "przypominającego" o Recertyfikacji kursu Programu.

Plan szkolenia „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” część I - cena 1700 zł.

 1. Koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Svetlany Masgutovej.
 2. Podział odruchów na trzy wymiary mózgu i ciała zgodnie z koncepcją Paula McLeana.
 3. Odruchy a mechanizmy obronne.
 4. Struktura rozwoju ruchowego – motoryka pierwotna i wyuczona.
 5. Motoryka i jej komponenty.
 6. Wpływ rozwoju odruchów manualnych na kształtowanie się motoryki precyzyjnej.
 7. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 • Odruch chwytny Robinsona
 • Odruch podciągania rąk
 • Odruch dłoniowo-bródkowy Babkina
 • Odruch stopy Babińskiego
 • Odruch ochrony ścięgien stóp
 • Asymetryczny toniczny odruch szyi
 • Odruch skrzyżowanego zgięcia wyprostu nogi

Przebieg kursu: składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej.


Plan szkolenia „Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych” część II - cena 1700 zł.

 1. Praca z diagnozą i technikami integracji odruchów
 2. Przypomnienie informacji o związku odruchów i mechanizmów obronnych.
 3. Przypomnienie wiadomości o koncepcja neurosensomotorycznej integracji schematów odruchów wg dr Svetlany Masgutovej
 • odruch chodu automatycznego Thomasa.
 • odruch pełzania Bauera
 • odruch Moro
 • odruch podparcia rąk
 • odruch Landaua
 • odruch wzlotu i lądowania
 • odruch orientacyjny Pawłowa
 • odruch prostowania tułowia
 • odruch Symetryczny toniczny szyi
 • odruch grzbietowy Galanta
 • odruch Pereza
 • odruch błędnikowy toniczny
 1. Powtórzenie i zebranie technik poznanych na kursie.
 2. Dodatkowe techniki pracy – ćwiczenia integrujące odruchy z całym układem ruchowym.

Przebieg kursu: składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. Jest podzielony na 2 części każda trwa 3 dni (27 godzin dydaktycznych).

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej.


Terapia NeuroTaktylna: 1259 zł.

Terapia NeoruTaktylna jest jedną z bazowych terapii stosowanych w metodzie dr S. Masgutovej. Terapia ta proponuje techniki terapeutyczne, które wpływają na rozwój funkcji półkul i kory mózgowej, śródmózgowia i tylnych partii mózgu.

Współdziała ona z Neurosensoryczna integracją odruchów dr S. Masgutovej. W czasie terapii stosuje się specjalne techniki stymulacji, który pobudzają oraz przygotowują receptory skóry do prawidłowego odbioru bodźców sensoryczno-motorycznych pochodzących z otoczenia. Zwiększa świadomość ciała i reguluje zaburzenia skóry w odbiorze wrażeń dotykowych. Reguluje reakcje mózgu na informacje pochodzące ze skóry i mięśni. Działa relaksująco i wyciszająco na układ nerwowy. Obniża poziom stresu.

Cele kursu: Uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele. Drugi aspekt szkolenia jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Pośrednio terapia jest skierowana na stymulacje układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania.

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów, logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców, osób pracujących nad wspomaganiem rozowju.

Plan szkolenia Terapia NeuroTaktylna Neurosensomotoryczna integracja układu dotykowego:

 1. Założenia Terapii Taktylnej wg dr S. Masgutovej
 2. Skóra, jej rozwój, budowa i funkcje
 3. Unerwienie skóry, receptory, dermatomy
 4. Dotyk i jego znaczenie dla rozwoju
 5. Skóra i propriocepcja
 6. Neurofizjologiczne podstawy rozwoju zmysłu dotyku
 7. Rozwój zmysłu dotyku i jego wpływ na integrację sensoryczno-motoryczną
 8. Dotyk a odruchy niemowlęce
 9. Terapia Taktylna a wyzwanie rozwojowe
 10. Diagnoza i zasady pracy w Terapii Taktylnej
 11. Kroki Terapii Taktylnej

Terapia Neurotaktylna jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • ADHD, ADD,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Przebieg kursów: każdy poziom szkolenia trwa 2 dni (18 godzin dydaktycznych) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej.


Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych: 1259 zł.

Jest to program terapeutyczny, opracowany przez dr psychologii rozwojowej i edukacyjnej Svetlanę Masgutovą,  na bazie jej wieloletnich badań nad rozwojem ruchowym oraz doświadczeń w pracy terapeutycznej na całym świecie. Przeznaczony jest dla osób, u których proces rozwoju odruchów ustno-twarzowych nie przebiega prawidłowo (zaburzenia mowy, wady wymowy). Upośledzone odruchy blokujące mięśnie oraz właściwą pracę twarzy i czaszki są przyczyną opóźnień w rozwoju mowy, trudności w artykulacji, a także braku systemów koordynacji związanych z twarzą. Odruchy te powinny być zintegrowane dla prawidłowego funkcjonowania rozwojowych schematów ruchów związanych z jedzeniem, mową, wyrażaniem emocji czy komunikacją.
W trakcie kursu uczestnicy będą mogli poznać nowy program terapeutyczny skierowany na aktywizację różnych poziomów i obszarów mózgu, procesów dojrzewania oraz integracji sensorycznej i sensomotorycznej.

Celem programu jest uruchamianie naturalnych mechanizmów rozwoju odruchów twarzy w celu samoregulacji napięć mięśniowych, kształtowania się złożonych koordynacji potrzebnych do mowy, jedzenia i wyrażania emocji.

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, logopedów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, psychologów, lekarzy nauczycieli, masażystów, rodziców oraz osób zainteresowanych.
Nie jest wymogiem ale zaleca się uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamicznych i Posturalnych część I i II.

Program szkolenia „Integracja Odruchów Ustno-Twarzowych” poziom I

 1. Znaczenie motoryki ustno-twarzowej nieuwarunkowanej w rozwoju dziecka
 2. Odruchy ustno-twarzowe a rozwój mowy
 3. Odruchy ustno-twarzowe wg dr S. Masgutovej – koncepcja terapii integracyjnej
 4. ,,Integracja odruchów ustno-twarzowych” a wyzwanie rozwojowe wg dr S. Masgutovej
 5. Możliwości diagnozowania stanu integracji odruchów
 6. Techniki pracy ze schematami odruchów ustno-twarzowych

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych : 2084 zł.

Program MNRI® Repatterning i Integracja Odruchów Dysfunkcjonalnych i Patologicznych metodą S. Masgutovej jako ponowne kształtowanie, tworzenie schematu i integrację Odruchów jest większą częścią Metody MNRI®.

Wyniki badań klinicznych i obserwacji w ramach tego Programu pokazują wyjątkową skuteczność w stosowaniu procedur korekcyjnych w pracy z schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, w celu polepszenia jakości codziennego funkcjonowania i dalszego rozwoju.

Celem programu jest na usprawnienie funkcji motorycznych, emocjonalnych i poznawczych w ramach koncepcji integracji odruchów i ich schematów u dzieci i dorosłych z różnymi wyzwaniami.

Kurs przeznaczony jest dla: terapeutów, rehabilitantów, fizjoterapeutów logopedów, psychologów, nauczycieli, masażystów, rodziców osób pracujących nad wspomaganiem rozwoju.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Wymogiem jest uprzednie ukończenie kursu Integracja Odruchów Dynamiczych i Posturalnych część I i II.

Program szkolenia „Odruchy Dysfunkcyjne i Patologiczne: Repatterning i Integracja Neurosensomotoryczna”

 1. Początki naukowe Metody MNRI®
 2. Rola odruchu i jego mechanizmów w układzie nerwowym
 3. Podstawowe schematy odruchów
 4. Wspomaganie procesów integracji odruchów dysfunkcjonalnych
  i patologicznych.
 5. Kroki w pracy ze schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, by ukierunkować ich proces rozwoju na:
 • sensoryczno-motoryczną integrację,
 • dojrzewanie oraz prawidłowe funkcjonowanie centralnego oraz obwodowego układu nerwowego w ramach „koła odruchowego”,
 • koordynację odruchów w obrębie motoryki dużej oraz precyzyjnej,
 • eliminację nieproduktywnych reakcji schematów ruchowych (napięcie, negatywne kompensacje),
 • ożywienie stłumionych schematów ruchowych, odpowiedzialnych za rozwój koordynacji motoryki dużej oraz precyzyjnej,
 • integrację schematów odruchów w ramach bazowych schematów oraz jego wariantów,
 • integrację rożnych schematów odruchów w ramach ogólnego układu motorycznego,
  poprawę ogólnej dynamiki ruchowej.

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Przebieg kursu: szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej.

Program szkolenia „Odruchy Dysfunkcyjne i Patologiczne: Repatterning i Integracja Neurosensomotoryczna”

 1. Początki naukowe Metody MNRI®
 2. Rola odruchu i jego mechanizmów w układzie nerwowym
 3. Podstawowe schematy odruchów
 4. Wspomaganie procesów integracji odruchów dysfunkcjonalnych
  i patologicznych.
 5. Kroki w pracy ze schematami odruchów dysfunkcjonalnych i patologicznych, by ukierunkować ich proces rozwoju na:
 • sensoryczno-motoryczną integrację,
 • dojrzewanie oraz prawidłowe funkcjonowanie centralnego oraz obwodowego układu nerwowego w ramach „koła odruchowego”,
 • koordynację odruchów w obrębie motoryki dużej oraz precyzyjnej,
 • eliminację nieproduktywnych reakcji schematów ruchowych (napięcie, negatywne kompensacje),
 • ożywienie stłumionych schematów ruchowych, odpowiedzialnych za rozwój koordynacji motoryki dużej oraz precyzyjnej,
 • integrację schematów odruchów w ramach bazowych schematów oraz jego wariantów,
 • integrację rożnych schematów odruchów w ramach ogólnego układu motorycznego,
  poprawę ogólnej dynamiki ruchowej.

Terapia jest skutecznie wykorzystywana zarówno u dzieci, jak i dorosłych podczas pracy z:

 • porażeniami mózgowymi,
 • autyzmem,
 • zachowaniami agresywnymi,
 • lękami i fobiami,
 • opóźnieniami w rozwoju umysłowym,
 • nadpobudliwością psychoruchową,
 • trudnościami w nauce, dysleksją,
 • zaburzeniami mowy,
 • zaburzeniami integracji sensorycznej.

Przebieg kursu: szkolenie trwa 3 dni (32 godziny dydaktyczne) i składa się z części teoretycznej oraz praktycznej.

Wszyscy uczestnicy kursu otrzymują materiały szkoleniowe oraz Zaświadczenia Międzynarodowego Instytutu dr S. Masgutovej.

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA