CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES

BARBARA GILEWSKA

 MNRI® Integracja Odruchów: Maksymalizacja Potencjału Mózgu w klasie MNRI®

 Uczenie się, planowanie i rozwój kontroli wewnętrznej to jedne z najważniejszych funkcji kory mózgowej. 

 Właściwy rozwój tych umiejętności ostatecznie zależy od fizjologicznego dojrzewania pnia mózgu (mielinizacja pozapiramidowej sieci nerwowej) przez wczesne ruchy i integrację sensoryczną leżących u podstaw rozwoju człowieka. 

 Trudności i wyzwania związane z ruchem, zachowaniem i uczeniem się często pojawiają się, gdy wzorce odruchów nie rozwijają się prawidłowo, są niedojrzałe i / lub słabo zintegrowane w porównaniu z typowymi wzorcami rozwoju. 

 Ponadto wzorce odruchów pierwotnych mogą nie funkcjonować prawidłowo z powodu stresorów życiowych i / lub urazach, które dzieci i dorośli mogą doświadczyć. Dane zebrane z tysięcy badań MNRI® w ciągu ostatnich 20 lat pokazują,

 że wraz ze  wzrostem liczby niezintegrowanych wzorców pierwotnego odruchu motorycznego u dzieci neurotypowych odpowiednio wzrasta liczba i stopień trudności uczenia się. 

 To szkolenie zgłębia rolę odruchów w rozwoju wyższych funkcji poznawczych, w tym koncentracji, pamięci długoterminowej, racjonalnego myślenia, planowania, uczenia się i podejmowania decyzji.

 Zrozumienie tego połączenia wraz z technikami MNRI  przewzorcowania oraz integracji dysfunkcjonalnych i słabo zintegrowanych odruchów może pomóc dzieciom i dorosłym zbliżyć́ się̨ do pełnego zrealizowania ich potencjału uczenia się̨

 oraz potencjału ich rozwoju emocjonalnego i społecznego. 

 

 Szkolenie MNRI® Integracja Odruchów: Maksymalizacja Potencjału Mózgu w klasie MNRI® koncentruje się na:

 • teoretycznej i fizjologicznej podstawie metody MNRI i roli integracji odruchów pierwotnych w procesach uczenia się̨, 
 • rozwoju pierwotnych umiejętności niezbędnych do optymalnego uczenia się, 
 • technikach MNRI stworzonych do przewzorcowania i integracji pierwotnych odruchów ruchowych, 
 • sposobach tworzenia programów integracji odruchów MNRI dla indywidualnych uczniów/klientów, 
 • sposobach włączenia zawartości tego kursu do codziennych zadań́ w szkole, przychodni, domu. 

  Cele Szkolenia MNRI® Integracja Odruchów: Maksymalizacja Potencjału Mózgu w klasie MNRI®

  1. 1. W jaki sposób metoda MNRI ® Masgutova Neurosensorimotor Reflex Integration (MNRI®) opiera się na aktywacji wrodzonej natury układu odruchów sensoryczno-motorycznych w celu zwiększenia samoregulacji.
  2. 2. W jaki sposób osiem ruchów archetypowych jako pierwsza biomechanika rozwoju motorycznego może przywrócić zdrową integrację neurosensomotoryczną wzorców odruchowych, koordynację ruchową i umiejętności wpływające na optymalne funkcjonowanie emocjonalne i poznawcze oraz ogólny rozwój neurologiczny.
  3. 3. Rola odruchu i jego połączeń sensorycznych, motorycznych i ośrodkowego układu nerwowego w rozwoju poczucia bezpieczeństwa.
  4. 4. W jaki sposób mózg angażuje się w ochronę i negatywne przeżycie, w otwarty styl uczenia się i rozwój.
  5. 5. Fizjologiczne i psychologiczne podstawy pierwotnych odruchów sensoryczno-motorycznych i ich etapy dojrzewania w rozwoju poczucia dobrego samopoczucia.
  6. 6. Dojrzała rola, jaką odgrywają pierwotne odruchy motoryczne w układzie ruchowym oraz wpływ dysfunkcji na uczenie się, zachowanie, umiejętności społeczne, emocjonalne i fizyczne oraz rozwój.
  7. 7. Dojrzała rola, jaką odgrywają pierwotne odruchy sensoryczno-motoryczne w rozwijaniu zaawansowanych umiejętności poznawczych i regulacji zachowania.
  8. 8. Dojrzała rola, jaką odgrywają pierwotne odruchy sensoryczno-motoryczne w tworzeniu określonych zestawów umiejętności szkolnych i społecznych, które wpływają na samoregulację w warunkach sali lekcyjnej.
  9. 9. W jaki sposób brak konsekwentnego rozwoju pierwotnych wzorców odruchu sensoryczno-motorycznych i ruchów archetypowych wpływa na rozwój pozytywnego uczenia się, umiejętności behawioralnych i społecznych.
  10. 10. Integracja wpływu (vs opóźnione dojrzewanie) każdego odruchu w zakresie umiejętności uczenia się, w tym umiejętności motorycznych, komunikacyjnych, rozwoju poznawczego, regulacji emocjonalnej i behawioralnej oraz ogólnych osiągnięć akademickich.
  11. 11. Ćwiczenia praktyczne mające na celu aktywację i integrację każdego z 13 odruchów wprowadzonych podczas szkolenia.
  12. 12. Konkretne techniki MNRI® stosowane w radzeniu sobie z wyjątkowymi i trudnymi sytuacjami w szkole, a także konkretne techniki pracy z dziećmi i dorosłymi, u których zdiagnozowano ADD, dysleksję, dyspraksję, zaburzenia genetyczne, lęk, (PTSD)-ZSP i inne wyzwania.
  13. 13. Jak wykorzystać wiedzę uzyskaną podczas tego szkolenia w dużych i małych grupach, a także indywidualnie.
  14. 14. Strategie wykorzystania technik wyuczonych podczas tego szkolenia w celu opracowania planu opieki i określonych programów domowych.
  15. 15. Ćwiczenia praktyczne dla każdego z ośmiu archetypowych ruchów opisanych w tym szkoleniu.
  16. 16. Ćwiczenia praktyczne dla następujących odruchów: Chwytny rąk Robinsona,
  Aktywacja piramidalna palców, Sekwencyjne otwieranie i zamykanie palców, Podparcie rąk, odruch ochrony ścięgien stóp, Automatyczny chód, pełzania Bauera, Asymetryczny toniczny odruch szyi, grzbietowy Galanta, Symetryczny toniczny odruch szyi, więzi, paraliżującego strachu, wodzenie oczami.

  Ujawnienie Szkolenia:

  Instytut Edukacyjny Svetlana Masgutova (SMEI) opracował i opatentował licencjonowaną technologię o nazwie MNRI®. 

  Ponieważ nie są dostępne żadne inne podobne produkty, oferty kursów będą obejmować wyłącznie informacje dotyczące skutecznego i bezpiecznego korzystania z wyżej wymienionych produktów. 

  Niniejsza prezentacja skupi się wyłącznie na MNRI® i nie będzie zawierać informacji o innych podobnych lub powiązanych produktach lub usługach.

  Wymagania dotyczące ukończenia kursu: Kurs nie jest zatwierdzony do zaliczenia częściowego. Uczestnicy muszą uczestniczyć w kursie w całości, aby otrzymać jednostki kształcenia ustawicznego.

     

  Grupa docelowa:

  pedagodzy, psychologowie, logopedzi, terapeuci zajęciowi, certyfikowani asystenci terapii zajęciowej, pielęgniarki, fizjoterapeuci, asystenci fizjoterapeuty, lekarze, masażyści, doradcy ds. zdrowia psychicznego, inni świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, rodzice.

  Osoby uczestniczące w kursie – szkoleniu zapoznają się i podpisują kodeks etyczny

   i oświadczenie. Szkolenie kończy się zaświadczeniem.

  Osoby, uczestnicy mają prawo do wykonywania, stosowania technik przedstawionych w w/w kursie- szkoleniu w domu,  placówkach edukacyjnych, ośrodkach terapeutycznych, zajęciowych, gabinetach  prywatnych, przychodniach opieki zdrowotnej itp.

© copyrights by CENTRUM TERAPEUTYCZNE SPES | BARBARA GILEWSKA